ARTIST

ARTIST

Hiroshi Kato(Piano)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20220321

Hakuju Hall

Tetsuo Tsushima(Violin), Tatsuo Nippashi(Horn), Hiroshi Kato(Piano)

20220414

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Tokyo-HARUSAI〈Geist und Kunst〉Chamber Series vol.2
Sunao Goko(Violin)& Hiroshi Kato(Piano)
The Universe of Bartók

Copyrighted Image