ARTIST

ARTIST

Yuya Tsuda(Piano)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20220329

HIKOSEN Theater(Formerly Ishibashi Memorial Hall, Ueno Gakuen)

Trio Accord - Kei Shirai(Violin), Hiroki Kadowaki(Cello), Yuya Tsuda(Piano)

20220414

Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall

Tokyo-HARUSAI〈Geist und Kunst〉Chamber Series vol.2
Sunao Goko(Violin)& Hiroshi Kato(Piano)
The Universe of Bartók

Copyrighted Image