ARTIST

ARTIST

Sunao Goko(Violin)

PARTICIPATING PERFORMANCES

20230411

Tokyo Bunka Kaikan, Recital Hall

Tokyo-HARUSAI〈Geist und Kunst〉Chamber Series vol.3
Sunao Goko(Violin)& Hiroshi Kato(Piano)
With Gen Yokosaka(Cello)

Copyrighted Image